Общи условия
 За ползване на интернет магазина tiandebg.info и извършването на покупки на стоки през него

1. Предмет и правно значение

1.1. Настоящите Общи условия са приети от РЕЯ-16 ЕООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

1.2. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта tiandebg.info е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между РЕЯ-16 ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. РЕЯ-16 ЕООД има право, но не е задължено да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

1.3. Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта tiandebg.info и са достояние на всеки посетител.

1.4. Публикуването на стоки на уебсайта tiandebg.info се счита за публична покана към потребителите да отправят до РЕЯ-16 ЕООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

1.5. Маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Общите условия"потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

2. Данни за РЕЯ-16 ЕООД и за уебсайта tiandebg.infoTiandebg.info е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Уебсайтът tiandebg.info е собственост на РЕЯ-16 ЕООД. Към настоящия момент РЕЯ-16 ЕООД не регистрирано по ДДС, поради което посочените на уебсайта tiandebg.info цени са крайни и с включено ДДС.

3. Обект на продажба.

Основни характеристики на предлаганите стоки.

3.1. Обект на продажба чрез уебсайта tiandebg.info са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта tiandebg.info, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.

3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта tiandebg.info, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. РЕЯ-16 ЕООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта tiandebg.info цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

3.4. Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени според нагледно обявената на сайта тарифа.

3.5. Отправената от РЕЯ-16 ЕООД чрез уебсайта tiandebg.info публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от РЕЯ-16 ЕООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта tiandebg.info и покупката на стоки:

4.1. Уебсайтът tiandebg.info може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:

Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава РЕЯ-16 ЕООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

4.2. Поръчката за покупка на стоки през уебсайта tiandebg.info може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Общите условия" преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.

4.3. Уебсайтът tiandebg.info не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.

4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва РЕЯ-16 ЕООД и уебсайта www.tiandebg.info до момента на нейното потвърждаване от РЕЯ-16 ЕООД съгласно т.6.1.

4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката.

Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба

5.1. След получаване на поръчката РЕЯ-16 ЕООД и уебсайтът tiandebg.info извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, РЕЯ-16 ЕООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка. При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от РЕЯ-16 ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на РЕЯ-16 ЕООД.

5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, РЕЯ-16 ЕООД ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.

6. Сключване на договорите за покупко-продажба.

6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който РЕЯ-16 ЕООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2 и т.6.3.

7. Права и задължения на страните.

7.1. РЕЯ-16 ЕООД се задължава:

7.2. Потребителят се задължава:

8. Извършване на доставките.

Получаване на стоката:

8.1. РЕЯ-16 ЕООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3(три) работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.

8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, РЕЯ-16 ЕООД се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на РЕЯ-16 ЕООД.


9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.

Отказ от договора:

9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката - предмет на подадена от него поръчка, когато:

а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

9.2. В случаите по т. 9.1., ако потребителят е заплатил цената на стоката, РЕЯ-16 ЕООД възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се извършва нова доставка.

10. Рекламации.

Рекламациите за недостатъци на доставени от РЕЯ-16 ЕООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.

11. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта tiandebg.info на 11 май 2017 г. и влизат в сила, считано от 11 май 2017 г., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.